Thông tin chi tiết

đính v ghép góc khung tranh.
đinh v dâp góc khung tranh
đinh máy đóng khung tranh
# 07 cm
# 10 cm
# 12 cm
# 15 cm