Thông tin chi tiết

-Nhẫn hạnh phúc.

-Tranh gỗ bạch tùng vẽ tay bút lửa.