Thông tin chi tiết

-Tranh gỗ bạch tùng vẽ tay bút lửa.