Thông tin chi tiết

-Bát mã truy phong -tranh chữ thập thành phẩm-CT19
SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.